Почетак
Четворогодишње студије Штампај

1.   Настава

 

Настава на основним студијама изводи се у складу са важећим наставним планом и утврђеним наставним програмима, а према распореду предавања и вежби који се утврђује за сваку школску годину.

 

Школска година почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године.

 

Настава у зимском семестру траје од 1. октобра до 15. јануара, а у летњем семестру од 16. фебруара до 20. маја. Летњи распуст траје од 15. јула до 20. августа.

 

План и програм основних студија остварује се кроз предавања, вежбе, консултације, израду и одбрану домаћих и семинарских радова, практичну наставу, правне клинике, колоквијуме и испите.

 

Предавања имају за предмет и циљ излагање материје предвиђене наставним програмом предмета. Предвања изводи предметни наставник.

 

Вежбе имају за циљ да се студентима учини приступачнијом материја одговарајућег предмета. Вежбе се одржавају у виду практичне наставе или консултација, зависно од природе наставне материје. На вежбама се тумаче и разрађују извори сазнања и различита теоријска схватања, обрађују примери из праксе, дају одговори на питања студената и организују посете установама, органима и организацијама изван Факултета, ради упознавања са праксом.

 

Рад студената на вежбама проверава се путем писмених задатака, учешћем студената у раду на вежбама и успехом на колоквијумима и при изради домаћих и семинарских радова. Рад студената на вежбама, колоквијумима, консултацијама и другим активностима у наставном процесу узима се у обзир при утврђивању оцене на испиту.

 

2.   Испити

 

Студент спрема и полаже испите на основу уџбеника и друге литературе објављене на почетку семестра у коме се предмет предаје.

 

Студент може да полаже испите из једносеместралних предмета  по овери семестра, а из двосеместралних предмета по овери другог семестра одговарајуће године студија.

 

Испити из предмета са наредне године студија могу се полагати тек пошто се положе сви испити из претходне године студија.

 

Испити се обављају у редовним и ванредним испитним роковима.

 

Редовни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и новембарски. Декан факултета може одлуком увести ванредне испитне рокове.

Редовни испитни рокови трају:

јануарски од 16-31. јануара,

априлски од 15-30. априла,

јунски од 20. јуна до 10. јула,

септембарски од 15-30. септембра

новембарски од 20-30 новембра.

У априлском испитном року може се полагати само један испит, с тим што се, осим тог испита може полагати и испит из Страног или Латинског језика.

 

У новембарском испитном року могу се полагати највише два испита.

 

Испит је јаван и полаже се у просторијама Факултета пред предметним наставником или комисијом.

 

Испити се полажу усмено.

 

Испити се увек полажу у целини, с тим што се део испита може полагати и писмено као услов за приступање усменом испиту, по одлуци Већа Факултета, на почетку школске године.

 

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10. Студент који није постигао задовољавајући успех на испиту добија оцену 5.

 

Оцену даје наставник, односно испитна комисија.

Право је студента да поништи оцену коју је добио на испиту у року од три дана од саопштавања оцене.

 

После три неуспела полагања истог испита, студент тај испит полаже пред комисијом коју образује Декан, уз накнаду трошкова. Ово право остварује се на лични захтев студента.

 

Наставни план основних студија

Ред.
 бр

Назив предмета

Бр. часова недељно по семестрима


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I година

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Увод у право

4+2

4+2

 

 

 

 

 

 

2.

Социологија

3

3

 

 

 

 

 

 

3.

Римско право

3+2

3+2

 

 

 

 

 

 

4.

Политичка економија

4

4

 

 

 

 

 

 

5.

Општа историја државе и права

4

-

 

 

 

 

 

 

6.

Историја државе и права српског народа

-

4

 

 

 

 

 

 

7.

Страни језик И

2

2

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Уставно право

 

 

4+21

4+2

 

 

 

 

2.

Увод у грађанско право и стварно право4+2

4+2

 

 

 

 

3.

Кривично право

 

 

4+2

4+2

 

 

 

 

4.

Породично право

 

 

3

3

 

 

 

 

5.

Наследно право

 

 

3

-

 

 

 

 

6.

Економска политика Југославије

 

 

2

2

 

 

 

 

7.

Наука о управљању

 

 

2

2

 

 

 

 

8.

Страни језик ИИ

 

 

2

2

 

 

 

 

 

Укупно:

26

26

28

28

 

 

 

 

  

1Вежбе - обавезна су два предмета

  


III година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Облигационо право

 

 

 

 

4+2

4+2

 

 

2.

Управно право

 

 

 

 

4+2

4+2

 

 

3.

Кривично процесно право

 

 

 

 

3+2

3+2

 

 

4.

Међународно јавно право

 

 

 

 

3

3

 

 

5.

Јавне финансије и финансијско право

3

3

 

 

6.

Ауторско право

 

 

 

 

3

-

 

 

7.

Криминалистика

 

 

 

 

-

3

 

 

8.

Опциони предмет

 

 

 

 

2

-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Привредно право

 

 

 

 

 

 

4+2

4+2

2.

Грађанско процесно право

 

 

 

 

 

 

4+2

4+2

3.

Међународно приватно пправо

 

 

 

 

 

 

3

3

4.

Радно право

 

 

 

 

 

 

3

3

5.

Међународно трговинско право

 

 

 

 

 

 

3

3

6.

Право индустријске својине

 

 

 

 

 

 

3

3

7.

Криминологија са пенологијом

 

 

 

 

 

 

-

3

8.

Опциони предмет

 

 

 

 

 

 

2

-

 

 

 

 

Укупно:

26

24

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III година

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Велики правни системи

 

 

 

 

2

 

 

 

2.

Црквено право

 

 

 

 

2

 

 

 

3.

Медицинско право

 

 

 

 

2

 

 

 

4.

Право Европске уније

 

 

 

 

2

 

 

 

5.

Прекршајно право

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV година

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Правна медицина

 

 

 

 

 

 

2

 

2.

Правно нормирање

 

 

 

 

 

 

2

 

3.

Банкарско право

 

 

 

 

 

 

2

 

4.

Арбитражно право (јавноправи и приватноправни аспект)2

 

5.

Право осигурања

 

 

 

 

 

 

2

 

6.

Саобраћајно право

 

 

 

 

 

 

2

 

7.

Правосудно (судско) организационо право

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви опциони предмети су једносеместрални. Студенти су обавезни да, поред обавезних предмета са године, полажу и по један опциони предмет по свом избору.