Изборни предмети

Студијским програмом докторских академских студија предвиђено је да студент изабере укупно три предмета из уже или сродних научних области, с тим да само један предмет може бити из сродних ужих области. На првој години студент при упису бира 1 изборни предмет, а на другој години 2 изборна предмета.

На овој страни наведени су изборни предмети, према ужим научним областима, са пратећим Силабусима и Плановима рада:

У Плану рада на предмету наведени су подаци о: садржини и структури предмета; броју часова и ЕСПБ бодова; распореду активне наставе по недељама, са тематским јединицама; облици извођења наставе; начин и критеријуми оцењивања на испиту; обавезна и допунска литература; наставницима који изводе наставне активности; термини консултација, теме семинарских радова; испитна питања.

У школској 2022/2023:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Ужа научна област право у економији

---

У школској 2021/2022:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Ужа научна област право у економији

---

У школској 2020/2021:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

 • Радно право - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Радно право - одабране теме
 • Међународно радно право - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Међународно радно право - одабране теме

Кривичноправна ужа научна област

 • Кривично право - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Кривично право - одабране теме
 • Кривично процесно право - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Кривично процесно право - одабране теме  
 • Криминалистика - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Криминалистика - одабране теме
 • Криминологија са правом извршења кривичних санкција - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Криминологија са правом извршења кривичних санкција - одабране теме
 • Малолетничко кривично право - одабране теме
  1. Малолетничко кривично право - одабране теме
 • Међународно кривично право - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Међународно кривично право - одабране теме 
 • Превенција криминалитета и рад полиције у заједници
  1. План рада на наставном предмету Превенција криминалитета и рад полиције у заједници

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

 • Међународно јавно право - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Међународно јавно право - одабране теме
 • Међународно правосуђе - одабране теме
  1. План рада на наставном предмету Међународно правосуђе - одабране теме

Међународноприватноправна ужа научна област

Ужа научна област право у економији

---

У школској 2019/2020:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Ужа научна област право у економији

---

У школској 2018/2019:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---

У школској 2017/2018:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---

У школској 2016/2017:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Јавноправна и теоријскоправна ужа научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---

До 2016:

Грађанскоправна ужа научна област

Историја државе и права

Римско право

Јавноправна и теоријскоправна ужа научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---