QR код
Изборни предмети

Студијским програмом докторских академских студија предвиђено је да студент изабере укупно три предмета из уже или сродних научних области, с тим да само један предмет може бити из сродних ужих области. На првој години студент при упису бира 1 изборни предмет, а на другој години 2 изборна предмета.

На овој страни наведени су изборни предмети, према ужим научним областима, са пратећим Силабусима и Плановима рада:

У Плану рада на предмету наведени су подаци о: садржини и структури предмета; броју часова и ЕСПБ бодова; распореду активне наставе по недељама, са тематским јединицама; облици извођења наставе; начин и критеријуми оцењивања на испиту; обавезна и допунска литература; наставницима који изводе наставне активности; термини консултација, теме семинарских радова; испитна питања.

У школској 2019/2020:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Ужа научна област право у економији

---

У школској 2018/2019:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---

У школској 2017/2018:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Ужа научна област за теорију државе и права

Ужа уставноправна научна област

Ужа управноправна научна област

Ужа радноправна научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---

У школској 2016/2017:

Грађанскоправна ужа научна област

Еволуција права

Римско право

Јавноправна и теоријскоправна ужа научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Међународноприватноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---

До 2016:

Грађанскоправна ужа научна област

Историја државе и права

Римско право

Јавноправна и теоријскоправна ужа научна област

Кривичноправна ужа научна област

Привредноправна ужа научна област

Међународноправна ужа научна област

Правноекономска ужа научна област

---