ГП XIII, бр.1, 2022

Година XIII, бр. 1, 2022, стр 1-145
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1301)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Вукашин Петровић, ЗАШТИТА ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (стр. 3-16)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1301.003P)

2. Живорад Рашевић, КОНКРЕТИЗАЦИЈА УСТАВНОГ НАЧЕЛА СРАЗМЈЕРНОСТИ ОГРАНИЧАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА (стр. 17-37)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1301.017R)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Драган Златовић, ЗАШТИТА НАЗИВА УСТАНОВЕ У ХРВАТСКОМ ПРАВУ (стр. 41-72)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1301.041Z)

2. Милица Павловић Туркаљ, ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ КАЗНЕНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА (стр. 73-87-)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1301.073PT)

3. Соња Тртић Вукотић, ТРАНСФОРМАЦИЈА ИЗ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (стр. 89-105)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1301.089TV)

4. Мирјана Млађеновић, РАЗВОЈ И РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ МИРОВНИХ ОПЕРАЦИЈА УН У ОЧУВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ (стр. 107-125)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1301.107M)

ПРИКАЗИ

1. Алексей Анисимов: А. Я. Рыженков, ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА, Юурлитинформ, Москва, 2021. (A. Ja. Ryzhenkov, PRINCIPLES OF FAMILY LAW, Yurlitinform, Moscow, 2021.) (стр. 129-135)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (DOI:10.46793/GP.1301.129A)

IN MEMORIAM

1. Др Илија Бабић, ПРОФ. ДР ДУШКО МЕДИЋ (1953-2022) (стр. 139-142)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)