GP X br. 1, 2019

Godina X, br. 1, 2019, str 3-143
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Sanja Golijanin, USTAVNOSUDSKA KONTROLA UPRAVE PUTEM USTAVNE ŽALBE SA OSVRTOM NA PRAVNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt

2. Slobodan Daković, POKLON ZA SLUČAJ SMRTI U NACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Milan Davidović, ZLOUPOTREBA PRAVA NA POJEDINAČNU PREDSTAVKU EVROPSKOM SUDU ZA LjUDSKA PRAVA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Radoje Brković, MEĐUNARODNI I EVROPSKI PRAVNI OKVIRI POVERLjIVOSTI PODATAKA S POSEBNIM OSVRTOM NA PODATKE O ZDRAVSTVENOM STANjU PACIJENTA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

STRUČNI RADOVI

1. Nenad Dugalić, OSNOVNI MEHANIZMI NACIONALNE EKONOMSKE POLITIKE U SLUŽBI PODSTICAJA KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE ZEMALjA U RAZVOJU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Savo Đurđić, TROŠKOVI ODBRANE U KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA – ZAKONSKA REŠENjA I PROTIVREČNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Dragan Zlatović, Ante Galić, KOMPARATIVNI PREGLED KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE TVRTKE U PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)