GP XI br.1, 2020

Godina XI, br. 1, 2020, str 3-106
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Višnja Ranđelović, MEĐUNARODNI STANDARDI REGULISANjA POLOŽAJA MALOLETNIH ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Boban Vidojević, ARBITRAŽA ZA INDIVIDUALNE RADNE SPOROVE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Zoran Magdelinić, FUNDAMENTALNE KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA I NjIHOVA PRIMJENA U NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Dejan Vučinić, ELEKTRONSKA UPRAVA - KONCEPT I USLUGE SA OSVRTOM NA ELEKTRONSKU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

5. Stefan Petrašinović, KUĆNI ZATVOR U SVETLU NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

6. Dragan Novović, RATNA ŠTETA I NAKNADA ŠTETE - Kratak osvrt na neka od pitanja vezanih za naknadu ratne štete iz Drugog svetskog rata
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

STRUČNI RADOVI

1. Edina Kočan, ISTORIJSKI RAZVOJ PRAVA GRAĐENjA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

PRIKAZI

1. Ružica Kijevčanin: Jelena Vučković, MEDIJSKO PRAVO, Medivest, Niš, 2019
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)