GP V br. 3, 2014.

Godina V br. 3, 2014.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ

ČLANCI  
 
1. Damir Juras, DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ADVOKATA U REPUBLICI CRNOJ GORI
    (pdf pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Jovana Brašić, OPOREZIVANJE FIZIČKIH LICA ANGAŽOVANIH U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Emilija Radmanovac, PRAVNA PRIRODA BRISELSKOG SPORAZUMA
    (html pun tekst)    (html apstrakt
 

PRIKAZI KNJIGA

1. Milan Rapajić: Irena Pejić, PARLAMENTARNA VLADA – OSCILACIJE U RAVNOTEŽI, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011.
    (html pun tekst)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)