GP VI br. 3, 2015.

Godina VI , br. 3, 2015.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Milena Petrović, PROROGACIJA NADLEŽNOSTI SUDA ZA POTROŠAČKE SPOROVE SA STRANIM ELEMENTOM: REŠENJA PRAVA EU I PRAVA SRBIJE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Sonja Lučić, OVLAŠĆENJE AUTORA NA PRAVIČNU NAKNADU U SLUČAJU UMNOŽAVANJA AUTORSKOG DELA ZA PRIVATNU UPOTREBU
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Zoran Jovanović, KARAKTERISTIKE NOVOG JAVNOG MENADŽMENTA U POJEDINIM EVROPSKIM ZEMLJAMA
    (html pun tekst )    (html apstrakt)
 
PRIKAZI KNJIGA
 
1. Anika Jakovljević, Prikaz knjige: dr Predrag Dimitrijević, UPRAVNO PRAVO, OPŠTI DEO, „Sven“, Niš, 2014, 625 stranica
    (html pun tekst)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)