Uputstvo za recenzente

Recenzija je anonimna. Recenzent u obrazac recenzije unosi svoje osnovne podatke (ime, prezime, zvanje, ime ustanove u kojoj je zaposlen) i podatke o recenziranom tekstu (naslov teksta), daje preporuku o objavljivanju, iznosi svoje stručno mišljenje (ocenu) o tekstu i vrši njegovu klasifikaciju u odgovarajuću kategoriju (precrtati, odnosno obrisati nepotrebno), i, na kraju, stavlja datum recenzije i svojeručni potpis.

Davanje stručnog mišljenja naročito podrazumeva ocenu o tome:

- u kojoj meri recenzirani tekst predstavlja izvorno (originalno) naučno delo, zasnovano na dostignućima savremene nauke; - postoje li tekstovi (dela) sličnog sadržaja i kvaliteta;
- da li tekst ispunjava metodološke zahteve (adekvatnost naslova i podnaslova, ključnih reči i sl.);
- da li je korišćena odgovarajuća (aktuelna) literatura;
- da li je tekst iznet pregledno i jasno (u konceptualnom i jezičkom smislu).

Na osnovu datog stručnog mišljenja, recezent daje preporuku o objavljivanju teksta. Ako je preporuka pozitivna, recenzent vrši klasifikaciju teksta u jednu od sledećih kategorija naučnih radova:

1.    Izvorni (originalni) naučni članak
2.    Pregledni članak
3.    Kratki naučni članak
4.    Stručni članak
5.    Naučno/stručno izlaganje na konferenciji
6.    Kritka, polemika, diskusioni prilog

Prilikom davanja stručnog mišljenja recenzent se služi Tipologijom dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBBIS

* * *

TIPOLOGIJA DOKUMENATA/DELA ZA VOĐENJE BIBLIOGRAFIJA U SISTEMU COBBIS

IZVOD


10.6.2008.

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI

1.01 Izvorni naučni članak

Izvorni naučni članak je samo prva objava originalnih istraživačkih rezultata u takvom obliku da istraživanje može da se ponovi, a utvrđene činjenice provere. Po pravilu je organizovan po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalna istraživanja ili na deskriptivan način za deskriptivna naučna područja. Mora da bude objavljen u naučnom časopisu sa recenzentskim sistemom prihvatanja članaka i recenziran. Recenzentski sistem mora da bude vidljiv iz uputstava za autore.

Izlaganja na konferenciji, i u slučaju da su objavljena u naučnom časopisu, ne spadaju u ovu kategoriju, već se raspoređuju u 1.06 ili 1.08.

1.02 Pregledni naučni članak

Pregledni naučni članak je pregled najnovijih dela o određenom predmetnom području, dela pojedinog istraživača ili grupe istraživača sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju. Donosi nove sinteze koje uključuju takođe i rezultate sopstvenog istraživanja autora. Mora da bude objavljen u naučnom časopisu sa recenzentskim sistemom prihvatanja članaka i recenziran. Recenzentski sistem mora da bude vidljiv iz uputstava za autore.

Izlaganja na konferenciji, i u slučaju da su objavljena u naučnom časopisu, ne spadaju u ovu kategoriju, već se raspoređuju u 1.06 ili 1.08.

1.03 Kratki naučni članak

Kratki naučni prilog je izvorni naučni članak kod kojeg neki elementi sheme IMRAD mogu da budu ispušteni. Ukratko sažima rezultate završenog izvornog istraživačkog dela ili dela koje je još u toku. Ovde spadaju takođe i kratki pregledi (mini review) i prethodne objave, ako imaju značaj kratkog naučnog priloga.

Izlaganja na konferenciji, i u slučaju da su objavljena u naučnom časopisu, ne spadaju u ovu kategoriju, već se raspoređuju u 1.06 ili 1.08.

1.04 Stručni članak

Stručni članak je prikaz već poznatog, s naglaskom na upotrebljivosti rezultata izvornih istraživanja i širenja znanja, a zahtevnost teksta prilagođena potrebama korisnika i čitaoca stručnog ili naučnog časopisa u kojem je objavljen.

Izlaganja na konferenciji, i u slučaju da su objavljena u stručnom ili naučnom časopisu, ne spadaju u ovu kategoriju, već se raspoređuju u 1.07 ili 1.09.

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji (predavanje, referat, poster) u celini objavljeno u samostalnom zborniku konferencije, u naučnom časopisu ili na web stranici konferencije, odnosno organizatora konferencije. Objavljeno izlaganje mora da bude barem u načelu organizovano kao naučni članak.

Recenziranost prema kriterijumima za izvorne/pregledne naučne članke, odnosno samostalne naučne sastavne delove u monografijama, utvrđuje se s obzirom na tipologiju zbornika konferencije koji može biti samostalna monografska publikacija, redovni ili posebni broj časopisa, suplement ili izvor na internetu.
Sažeci i prošireni sažeci, ili objavljene transparencije, ne spadaju u ovu kategoriju (vidi 1.12).

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (predavanje, referat, poster) u celini objavljeno u samostalnom zborniku konferencije, u naučnom (ili stručnom) časoposu ili na web stranici konferencije, odnosno organizatora konferencije.

Sažeci i prošireni sažeci, ili objavljene transparencije, ne spadaju u ovu kategoriju (vidi 1.13).

1.19    Recenzija, prikaz knjige, kritika

Prilog u naučnoj ili stručnoj publikaciji (časopisu, knjizi itd.), u kojem autor ocenjuje ili dokazuje pravilnost/nepravilnost nekog naučnog ili stručnog rada, kriterijuma, mišljenja ili utvrđene činjenice i/ili pobija/podržava/ocenjuje utvrđene činjenice, radove ili mišljenja drugih autora. Prikaz stručnog mišljenja, mišljenja o naučnom, stručnom ili umetničkom delu, naročito s obzirom na njegov kvalitet.

1.21    Polemika, diskusioni prilog

Prilog u kojem autor dokazuje pravilnost određenog kriterijuma, svog mišljenja ili utvrđene činjenice i pobija konstatacije ili mišljenja drugih autora.

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)