Почетак arrow Студије arrow Докторске студије arrow Обавештења arrow Конкурс за упис на докторске академске студије права у 2016/2017 - трећи уписни рок
Конкурс за упис на докторске академске студије права у 2016/2017 - трећи уписни рок Штампај
четвртак, 17 новембар 2016
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА
НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2016/2017.години
- трећи уписни рок -

I Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 24 студента у прву годину докторских академских студија права који плаћају школарину у школској 2016/2017, за стицање научног назива доктор правних наука, на следећим ужим научним областима:

 • грађанскоправна,
 • Римско право,
 • јавноправна и теоријскоправна,
 • кривичноправна,
 • привредноправна,
 • међународноправна
 • међународноприватноправна
 • правноекономска,
 • Еволуција права.

II Право уписа на докторске академске студије има лице које је:

1. завршило мастер академске студије и стекло звање мастер правних наука остваривши најмање 300 ЕСПБ, а којe има просечну оцену најмање 8,00 на основним и мастер студијама;

2. завршило основне студије и стекло звање дипломирани правник (VII-1 степен) које има просечну оцену најмање 8,00.

Право уписа има и лице које је:

1. завршило мастер или основне студије (VII/1), на неком другом правном факултету у Србији, уз додатни услов да су наставни планови, програми и литература комплементарни наставним плановима, програмима и литератури прихваћеним на Факултету,

2. завршило друге мастер или основне студије (VII/1) из друштвено-хуманистичких или сродних наука, уз додатни услов да положи одређене испите из садржаја студијских програма које одреди Наставно научно веће, на предлог одговарајућих катедри.

Сви кандидати морају знати најмање један страни језик релевантан за ужу научну област за коју конкуришу, у мери да могу користити страну литературу.

Са кандидатима се обавља интервју од стране Комисије.

Страни држављани могу конкурисати за упис на докторске студије уз испуњење општих услова из Закона о високом образовању РС и посебних услова из Правилника о студијском програму академских докторских студија који се односе на држављане РС.

Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра наука може уписати трећу годину докторских студија одговарајуће уже научне области у складу са законом и Правилником.

III Студенти који се на основу овог конкурса, по први пут уписују на Докторске студије у школској 2016/2017, на другу или трећу годину докторских академских студија, могу се уписати у статусу студента који плаћа школарину.

IV Познавање страног језика утврђује се на основу сертификата издатог од надлежне институције или уверења о положеним испитима на претходним студијама.

V Редослед кандидата утврђиваће се на основу: опште просечне оцене на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, укупне дужине студирања на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, објављених радова или истраживачке или друге праксе из уже или сродне научне области за коју лице конкурише и утиска који је Комисија формирала о кандидатима на основу спроведеног интервјуа.

VI Школарина за прву годину докторских студија износи 160.000 динара и може се платити у осам једнаких рата. Накнада за спровођење конкурсног поступка - 5.000 динара.

Пријављивање на конкурс - од 17.11. - 26.11 2016. године.

Потребна документа за оба студијска програма:

 • Пријава на конкурс,
 • Фотокопија дипломе претходних студија (оригинал на увид),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству.
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима, сертификат о познавању страног језика и план и програм факултета који су завршили.
 
< Претходно   Следеће >