Почетак arrow Студије arrow Докторске студије arrow Упис arrow ЧЕТВРТИ (ДОПУНСКИ) КОНКУРС ЗА УПИС НА ДАС У ШКОЛСКОЈ 2018./2019. ГОДИНИ
ЧЕТВРТИ (ДОПУНСКИ) КОНКУРС ЗА УПИС НА ДАС У ШКОЛСКОЈ 2018./2019. ГОДИНИ
четвртак, 20 децембар 2018
ЧЕТВРТИ (ДОПУНСКИ) КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
У ШКОЛСКОЈ 2018./2019. ГОДИНИ

I Правни факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис 18 студента који плаћају школарину на прву годину докторских академских студија права у школској 2018./2019. години, чији је исход стицање научног назива „доктор правних наука“, на следећим ужим научним областима:

 • Теорија државе и права;
 • Римско право;
 • Еволуција права;
 • грађанскоправна;
 • уставноправна;
 • кривичноправна;
 • право у економији,
 • међународноправна;
 • управноправна;
 • међународноприватноправна;
 • радноправна;
 • привредноправна.  

II Право уписа на докторске академске студије права има лице које је:

 1. завршило мастер академске студије и стекло звање „мастер правник“, остваривши најмање 300 ЕСПБ, а које има просечну оцену најмање 8 на основним и мастер академским студијама, укупно узето;
 2. завршило основне академске студије и стекло звање „дипломирани правник“ (VII-1степен), које има просечну оцену најмање 8.
 3. завршило мастер академске студије и стекло звање „мастер правник“, остваривши најмање 300 ЕСПБ, а које има просечну оцену мању од 8 на основним и мастер академским студијама, укупно узето, под условом да положи квалификациони испит из одговарајуће уже научне области, који одреди Комисија за упис, на начин који одреди ова Комисија.
 4. завршило мастер академске студије или основне академске студије (VII/1) на неком другом правном факултету у Републици Србији, уз додатни услов да су наставни планови, програми и литература комплементарни наставним плановима, програмима и литератури прихваћеним на Факултету.
 5. завршило друге мастер академске студије или основне академске студије (VII/1) из друштвено-хуманистичких или сродних наука, уз додатни услов да положи одређене испите из садржаја студијског програма које одреди Комисија за упис.

III Страни држављани могу конкурисати за упис на докторске студије уз испуњење општих услова из Закона о високом образовању РС и посебних услова из Правилника о студијском програму докторских академских студија, који се односе на држављане РС.

IV Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра наука може уписати трећу годину докторских академских студија одговарајуће уже научне области, у складу са Законом и Правилником.

V Студенти који се на основу овог конкурса по први пут уписују на докторске академске студије у школској 2018./2019. години на трећу годину докторских академских студија могу се уписати у статусу студента који плаћа школарину.

VI Сви кандидати морају знати најмање један страни језик релевантан за за ужу научну област за коју конкуришу, у мери да могу користити страну литературу.
Са кандидатима се обавља интервју од стране Комисије. 

VII Редослед кандидата утврђиваће се на основу: опште просечне оцене на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, укупне дужине студирања на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, објављених радова или истраживачке или друге праксе из уже или сродне научне области за коју лице конкурише и утиска који је Комисија формирала о кандидатима на основу обављеног разговора.

VIII Школарина за школску годину докторских академских студија износи 160.000,00 РСД и може се платити у 8 једнаких рата.

Конкурс је отворен од 20. 12. до 21. 12. 2018. године.
Термин за упис кандидата за које Комисија утврди да имају право уписа је 25. 12. 2018 .

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс са кратком биографијом;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству;
 • Оверена фотокопија дипломе/а претходно завршених нивоа студија;
 • Кандидати који су студијски програм завршили на неком другом правном факултету у Републици Србији, поред наведеног подносе наставне планове, програме и литературу са тог факултета;
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет, поред наведеног подносе уверење о положеним испитима и програм факултета који су завршили;
 • Сертификат, издат од надлежне институције или уверења о положеним испитима на претходним студијама, којима се доказује познавање релевантног страног језика;
 • Доказ о уплаћеној накнади за спровођење конкурсног поступка у износу од 5.000,00 РСД. 
 
< Претходно   Следеће >