Почетак arrow Студије arrow Докторске студије arrow Упис arrow КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2020/2021.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2020/2021.
уторак, 10 новембар 2020

I Правни факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис 30 студената (2 буџетска и 28 који плаћају школарину) у прву годину докторских академских студија, шк. 2020/2021 године, за стицање научног назива „доктор наука - правне науке“, на следећим ужим научним областима:

 • теорија државе и права;
 • римско право;
 • еволуција права;
 • грађанскоправна;
 • уставноправна;
 • кривичноправна;
 • право у економији,
 • међународноправна;
 • управноправна;
 • међународноприватноправна;
 • радноправна;
 • привредноправна.

II Право уписа на докторске академске студије има лице које је:

 1. завршило мастер академске студије и стекло стручни назив „мастер правник“, остваривши најмање 300 ЕСПБ, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама;
 2. које је стекло високо образовање и стекло стручни назив „дипломирани правник“ на основним студијама на факултету у трајању од нјамање четири године, са просечном оценом најмање 8(осам), по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („СГ РС” 76/05...87/16);

III Право уписа на докторске академске студије има и лице које:

 1. има укупну просечну оцену испод 8 (осам) на основним академским студијама и мастер академским студијама, под условом да положи квалификациони испит из одговарајуће уже научне области, који одреди Комисија за упис, на начин који одреди Комисија за упис;
 2. које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, са просечном оценом испод 8(осам), по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („СГ РС” 76/05...87/16), под условом да положи квалификациони испит из одговарајуће уже научне области, који одреди Комисија за упис, на начин који одреди Комисија за упис;

IV Право уписа на докторске академске студије има и лице које је:

 1. завршило мастер академске студије или које је стекло високо образовање на на факултету у трајању од најмање четири године, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („СГ РС” 76/05...87/16) на неком другом правном факултету у Републици Србији, уз додатни услов да су наставни планови, програми и литература комплементарни наставним плановима, програмима и литератури прихваћеним на Факултету.
 2. Завршило друге мастер академске студије или стекло високо образовање на на факултету у трајању од најмање четири године, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („СГ РС” 76/05...87/16) из друштвено-хуманистичких или сродних наука, уз додатни услов да положи одређене испите из садржаја студијског програма које одреди Комисија за упис.

Сви кандидати морају знати најмање један страни језик релевантан за за ужу научну област за коју конкуришу, у мери да могу користити страну литературу.

Са кандидатима се обавља интервју од стране Комисије.

Страни држављани могу конкурисати за упис на докторске студије уз испуњење општих услова из Закона о високом образовању РС и посебних услова из Правилника о студијском програму докторских академских студија, који се односе на држављане РС.

Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра наука може уписати трећу годину докторских академских студија одговарајуће уже научне области, у складу са Законом и Правилником.

V Студенти који се на основу овог конкурса, по први пут уписују на докторске академске студије у школској 2020/2021 године, на трећу годину докторских академских студија могу се уписати у статусу студента који плаћа школарину.

VI Познавање страног језика утврђује се на основу сертификата издатог од надлежне институције или уверења о положеним испитима на претходним студијама.

VII Редослед кандидата утврђиваће се на основу: опште просечне оцене на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, укупне дужине студирања на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, објављених радова или истраживачке или друге праксе из уже или сродне научне области за коју лице конкурише и утиска који је Комисија формирала о кандидатима на основу обављеног разговора.

VIII Школарина за школску годину докторских академских студија износи 165.000,00 РСД и може се платити у 8 (осам) рата.

Накнада за спровођење конкурсног поступка износи 8.000,00 РСД
Уплата се врши на рачун Правног факултета у Крагујевцу број:840-999666-79

Пријављивање на конкурс од 10.-24. новембра 2020. године.

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс;
 • Фотокопија дипломе претходно завршених студија;
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству;
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима и програм факултета који су завршили.
Пријаве на конкурс кандидати могу доставити и електронски, слањем потребне документације на адресу Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.
 
< Претходно   Следеће >