Почетак arrow Студије arrow Докторске студије arrow Упис arrow КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024.
среда, 15 новембар 2023

I Правни факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис 30 студената (2 буџетска и 28 који плаћају школарину) у прву годину докторских академских студија, шк. 2023/2024. године, за стицање научног назива „доктор наука - правне науке“, на следећим ужим научним областима:

 • Теорија државе и права;
 • Римско право;
 • Еволуција права;
 • Грађанскоправна;
 • Уставноправна;
 • Кривичноправна;
 • Право у економији,
 • Међународноправна;
 • Управноправна;
 • Међународноприватноправна;
 • Радноправна;
 • Привредноправна.

II Право уписа на докторске академске студије има лице које је:

 1. завршило мастер академске студије и стекло стручни назив „мастер правник“, остваривши најмање 300 ЕСПБ, а које има просечну оцену најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама, укупно узето;
 2. завршило основне академске студије и стекло звање „дипломирани правник“ (VII-1степен) које има просечну оцену најмање 8.

III Право уписа на докторске академске студије има и лице које:

 1. има просечну оцену испод 8.00 на основним академским студијама и мастер академским студијама, укупно узето, под условом да положи квалификациони испит из одговарајуће уже научне области, који одреди Комисија за упис, на начин који одреди Комисија за упис.

IV Право уписа на докторске академске студије има и лице које је:

 1. завршило мастер академске студије или основне академске студије (VII/1) на неком другом правном факултету у Србији, уз додатни услов да су наставни планови, програми и литература комплементарни наставним плановима, програмима и литератури прихваћеним на Факултету.
 2. Завршило друге мастер академске студије или основне академске студије (VII/1) из друштвено-хуманистичких или сродних наука, уз додатни услов да положи одређене испите из садржаја студијског програма које одреди Комисија за упис.

Сви кандидати морају знати најмање један страни језик релевантан за за ужу научну област за коју конкуришу, у мери да могу користити страну литературу.

Са кандидатима се обавља интервју од стране Комисије.

Страни држављани могу конкурисати за упис на докторске студије уз испуњење општих услова из Закона о високом образовању РС и посебних услова из Правилника о студијском програму докторских академских студија, који се односе на држављане РС

Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра наука може уписати трећу годину докторских академских студија одговарајуће уже научне области, у складу са Законом и Правилником.

V Студенти који се на основу овог конкурса, по први пут уписују на докторске академске студије у школској 2023/2024. године, на трећу годину докторских академских студија могу се уписати у статусу студента који плаћа школарину.

VI Познавање страног језика утврђује се на основу сертификата издатог од надлежне институције или уверења о положеним испитима на претходним студијама.

VII Редослед кандидата утврђиваће се на основу: опште просечне оцене на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, укупне дужине студирања на сваком од претходно завршених студијских програма посебно, објављених радова или истраживачке или друге праксе из уже или сродне научне области за коју лице конкурише и утиска који је Комисија формирала о кандидатима на основу обављеног разговора.

VIII Школарина за школску годину докторских академских студија износи 165.000,00 РСД и може се платити у 8 (осам) рата.

Накнада за спровођење конкурсног поступка износи 10.000,00 РСД

Уплата се врши на рачун Правног факултета у Крагујевцу број:840-999666-79

Пријављивање на конкурс од 15.11 до 24.11.2023. године.

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс;
 • Фотокопија дипломе претходно завршених студија;
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству;
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима и програм факултета који су завршили.

Прелиминарна ранг листа биће објављена након истека рока за пријаву на конкурс. Приговор на прелиминарну ранг листу подноси се декану у року од 24 сати од њеног објављивања.

Прилози:

 
< Претходно   Следеће >