Почетак
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2018/2019 - трећи уписни рок
понедељак, 26 новембар 2018

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
К О Н К У Р С
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2018/2019.години
- трећи уписни рок -

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 68 студената студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2018/2019. години за стицање академског назива - мастер правних наука, на следећим модулима: 

На мастер академске студије права може се уписати:

 1. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова;
 2. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне четворогодишње студије права по наставном плану и програму који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
 3. Лице које је завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова, односно лице које је завршило основне четворогодишње студије права по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању на правном факултету чији је оснивач Република Србија;
 4. Лице које је завршило основне академске студије и остварило 240 ЕСП бодова на неком другом правном факултету, чији оснивач није Република Србија, или основне академске студије на другом сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, под условом да се студијски програми и уџбеничка литература подударају са наставним планом и програмом Факултета;
 5. Лице које је завршило основне академске студије наведене у тачки 4. а наведени планови, програми и уџбеничка литература се не подударају, може се уписати на Mастер академске студије уколико претходно положи одговарајуће допунске испите са Oсновних академских студија права Правног факултета Универзитета у Крагујевцу које одреди Комисије за упис.
  Допунски испити могу се полагати после уписа, али пре полагања испита са Мастер академских студија.
 6. Лице које је било уписано на последипломске магистарске студије права, али их није завршило;
 7. Лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним студијама и дужине студирања.

Школарина: 85.000 динара. Накнада за спровођење конкурсног поступка - 3.000 д.

Пријављивање на конкурс - од 26.11. - 09.12.2018. године.  

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс,
 • Фотокопија дипломе претходних студија (оригинал на увид),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству.
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима, сертификат о познавању страног језика и план и програм факултета који су завршили.
--

МОДУЛИ:

МАСТЕР МОДУЛ – ЕВОЛУЦИЈА МОДЕРНОГ ПРАВА

Обавезни предмети:
1. Развитак модерног права
2. Правна европеизација Србије 1804-1914

Изборни предмети:
1. Развитак модерног кривичног права
2. Развитак српске уставности
3. Развитак модерног српског кривичног права

МАСТЕР МОДУЛ – ЈАВНО ПРАВО

Обавезни предмети:
1. Менаџмент јавне управе
2. Медијско право

Изборни предмети:
1. Судска контрола управе
2. Уставно судство
3. Изборно право

МАСТЕР МОДУЛ – ТЕОРИЈСКОПРАВНИ

Обавезни предмети:
1. Номотехника
2. Тумачење права

Изборни предмети:
1. Заштита равноправности
2. Правна етика
3. Савремене политичке теорије
 
МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 1
(уговорно право)

Обавезни предмети:
1. Слобода уговарања и њена савремена ограничења
2. Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова

Изборни предмети:
1. Уговори у спорту
2. Уговорно породично право
3. Уговори наследног права
4. Уговорно право са елементом иностраности у домаћем праву и праву ЕУ

МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 2
(домаће и упоредно грађанско право)

Обавезни предмети:
1. Тумачење и примена страног грађанског права
2. Стварна права обезбеђења потраживања у савременим правним системима

Изборни предмети:
1. Упоредно наследно право
2. Упоредно породично право
3. Међународно приватно право Европске уније
4. Рецепција римског приватног права

МАСТЕР МОДУЛ – КРИВИЧНО ПРАВО

Обавезни предмети:
1. Организовани криминалитет – правни оквир
2. Криминологија са правом извршења кривичних санкција

Изборни предмети:
1. Откривање и доказивање организованог криминала
2. Корупција и прање новца
3. Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела

 
< Претходно   Следеће >