Почетак
Више образовање

СТИЦАЊЕ ВИШЕГ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ НАЗИВА ПРАВНИК - ПРВИ СТЕПЕН

 

У складу са чл. 51. ст. 2 Закона о универзитету и чл. 31, 55. и 70. ст. 2. Статута Правног факултета, студент може на, лични захтев, стећи више образовање и стручни назив ПРАВНИК под следећим условима:

  1. да поднесе захтев најраније до овере 2. семестра
  2. да упише другу годину студија;
  3. да положи више од половине испита утврђених Наставним планом основних студија(укупно 16. испита - слободан избор);
  4. платити прописану надокнаду.  

Накнада из тачке 4. може се уплатити у две једнаке месечне рате.

Студент који је поднео захтев за стицање више стручне спреме може полагати испите из наредне године студија иако није очистио претходну годину студија, све док не испуни услов за стицање више стручне спреме. 

Студент може бирати и полагати испите из:

  • I године студија ако има положено Римско право или Увод у право; 
  • III године студија ако има положено Кривично право или Увод у грађанско и стварно право;
  • IV године студија ако има положено Управно право или Облигационо право.

Студенти који не испуне услов за стицање вишег образовања у року од две године од дана подношења захтева плаћају прописану надокнаду за обнову првог степена.