Јавне набавке мале вредности бр.3/2017
четвртак, 13 април 2017

На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервисана набавка - ДОБРА - канцеларијски материјал Редни број јавне набавке: 3/2017

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 3/2017:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 3/2017:

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 3/2017:

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности добара ЈНМВ 3/2017: