Почетак
VII мајско саветовање Штампај

У организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, 5. маја 2011. године, одржан је међународни научни скуп "XXI ВЕК – ВЕК УСЛУГА И УСЛУЖНОГ ПРАВА".

На Скупу је презентовано 49 реферата. Аутори реферата су професори правних факултета из Крагујевца, Београда, Ниша, Сплита, Осијека, Загреба, Ријеке, Скопља, Штипа, Подгорице, Источног Сарајева, Привредне академије из Новог Сада, Факултета за европске правно политичке студије из Новог Сада, економских факултета из Крагујевца и Загреба, Поморског факултета из Сплита и Европског центра за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација.

Објављен је зборник радова "XXI ВЕК – ВЕК УСЛУГА И УСЛУЖНОГ ПРАВА" који обухвата све реферате саопштене на скупу.

Извештај са скупа погледајте овде:

  

Фотографије са саветовања можете погледати овде:

Реферати који су презентовани на скупу:

НАЧЕЛНА РАЗМАТРАЊА О УСЛУГАМА


1. Проф. др Јелена Вилус,Европски центар за мир и развој
Међународне организације и регулисање услуга
2. Проф. др Миодраг Мићовић, Правни факултет Крагујевац
Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних правила
3. Проф. др Снежана Миладиновић, Правни факултет Подгорица
Основни принципи права услужних делатности у свијетлу Кантове идеје "Космополитског права"
4. Проф. др Слободан Панов, Правни факултет Београд
Елементи Услужног оправа у Породичном праву
5. Јелена Миленковић, асистент, Факултет за европске правно-политичке студије Нови Сад
Директива ЕУ 123/2006 о услугама у унутрашњем тржишту ЕУ - циљеви, новине и начин имплементације

МАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
Прометне услуге


6. Проф. др Иванка Спасић, Правни факултет за привреду и правосуђе,
Привредна академија Нови Сад
Концепт услуга и franchising уговори
7. Проф. др Мирјана Кнежевић, Економски факултет Крагујевац,
Жаклина Спалевић, студент докторских студија
Франшизинг услуга

Финансијске услуге


8. Проф. др Едита Чулиновић-Херц, Правни факултет Ријека
Начин поступања инвестицијских друштава према клијентима при обављању инвестицијских услуга и спорови због повреде тих правила
9. Проф. др Звонимир Слакопер, Правни факултет Ријека,
Иван Тот, асистент, Економски факултет Загреб
Уговори о leasing-у у еуропском уговорном праву
10. Проф. др Предраг Стојановић, Правни факултет Крагујевац
Акредитив као услужни банкарски посао
11. Проф. др Мирослав Врховшек, Доц. др Владимир Козар,
Правни факултет за привреду и правосуђе, Привредна академија Нови Сад
Банкарска гаранција као услужни правни посао
12. Мр Владимир Митревски, асистент Правни факултет Штип,
Проф. др Данче Манолева - Митровска, Правни факултет Скопље
Осигуравање у Републици Македонији и значај посредника за његови реализацију
13. Доц. др Јасмина Лабудовић, Правни факултет Крагујевац
Полисе осигурања живота везане за инвестициону јединицу
14. Доц. др Маријана Дукић-Мијатовић, Правни факултет за привреду и правосуђе, Привредна академија Нови Сад
Утицај актуелне легислативе и праксе пословних банака на развој домаћег хипотекарног и финансијског тржишта
15. Јован Вујичић, сарадник у настави, Правни факултет Крагујевац
Правна заштита примаоца лизинга

Туризам


16. Проф. др Драган Вујисић, Правни факултет Крагујевац
Уговори о туристичким услугама
17. Проф. др Илија Зиндовић, Правни факултет за привреду и правосуђе, Привредна академија Нови Сад
Правни режим time sharing-а
18. Јелена Савић, сарадник у настави, Правни факултет Крагујевац
Екотуризам као потреба савремених туристичких трендова и могућности развоја

Спорт


19. Проф. др Хрвоје Качер, Правни факултет Сплит,
Др Анте Перкушић, председник Жупанијског суда у Сплиту
Услуге (тренера) у шпорту
20. Проф. др Ненад Ђурђевић, Правни факултет Крагујевац
Уговор о посети спортској приредби

Услуге од општег интереса


21. Проф. др Срећко Јелинић, Др Звонимир Јелинић, виши асистент
Правни факултет Осијек
Комуналне услуге
22. Проф. др Дијана Марковић - Бајаловић, Правни факултет Источно Сарајево
Либерализација телекомуникационих услуга
23. Проф. др Срђан Ђорђевић, Правни факултет Крагујевац
Јавне услуге и дискриминација
24. Проф. др Радоје Брковић,Правни факултет Крагујевац
Атипични рад и приватне агенције за запошљавање у Међународном радном праву
25. Мр Бојан Урдаревић, асистент, Правни факултет Крагујевац
Флексибилност тржишта рада и запошљавање преко агенција у Европској унији
26. Проф. др Слободан Сворцан, Правни факултет Крагујевац
Текуће одржавање заједничких делова стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда
27. Доц. др Нина Планојевић, Правни факултет Крагујевац
Одржавање стамбених зграда: концепт, циљеви и објекат
28. Доц. др Милан Палевић, Правни факултет Крагујевац
Вода као роба, услуга или извор људског права - дилеме и решења у XXI веку
29. Доц. др Срђан Владетић,Правни факултет Крагујевац
Својина на објектима и уређајима који се користе за обављање комуналних делатности
30. Проф. др Драган Батавељић, Правни факултет Крагујевац
Област јавних услуга и усаглашеност нашег законодавства са законодавством Европске уније
31. Проф. др Свето Пурић, Правни факултет Крагујевац
Основне карактеристике, структура и начин формирања цена ПТТ услуга

Интелектуална својина и услуге


32. Проф. др Божин Влашковић, Правни факултет Крагујевац
Коришћење знака као услов за повреду робног и услужног жига
33. Проф. др Зоран Миладиновић, Правни факултет Крагујевац
Услуге организација за колективно осигурање ауторског и сродних права
34. Доц. др Синиша Варга, Правни факултет Крагујевац
Уговор о консалтингу у правној теорији и пракси
35. Др Звонимир Јелинић, виши асистентПравни факултет Осијек
Регулација одвјетничке дјелатности из перспективе правила о тржишном натјецању
36. Миливоје Лапчевић, сарадник у настави, Правни факултет Крагујевац
Порески консалтинг

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
Здравство


37. Проф. др Емилија Станковић, Правни факултет Крагујевац
Фармацеути и њихова делатност кроз античку историју
38. Проф. др Драгица Живојиновић, Правни факултет Крагујевац
Правни и социолошки оквири лечења неплодности применом биомедицине
39. Бланка Иванчић-Качер, предавач, Поморски факултет Сплит
Услуге у медицинском праву или медицинске услуге
40. Мр Вељко Влашковић, асистент, Правни факултет Крагујевац
Лекарска и фармацеутска услуга прекида трудноће и начело најбољег интереса детета
41. Тамара Ђурђић, сарадник у настави, Правни факултет Крагујевац
Уговор о лекарској услузи

Управа


42. Проф. др Невенка Бачанин, Правни факултет Крагујевац
Управа - власт или/и јавна служба?
43. Доц. др Снежана Стојановић, Правни факултет Крагујевац
Порески третман услуга физичких лица у складу са OECD модел конвенцијом
44. Мр Зоран Јовановић, асистент, Правни факултет Крагујевац
Услужност јавне управе на почетку XXI века с посебним освртом на управљање људским ресурсима
45. Мр Јелена Вучковић, асистент, Правни факултет Крагујевац
Право на добру управу и електронске услуге

Образовање


46. Проф. др Синиша Родин, Правни факултет Загреб
Високо образовање и слобода пружања услуга у праву Европске уније
47 Мр Дејан Матић, асистент, Правни факултет Крагујевац
Високо образовање: између јавне услуге и комерцијалне услужне делатности

ЗАШТИТА ПРАВА КОРИСНИКА УСЛУГА


48. Проф. др Гордана Станковић, Правни факултет  Ниш
Правна заштита и остваривање права и интереса корисника финансијских услуга

49. Проф. др Милена Петровић, Правни факултет Крагујевац
Судска заштита потрошача у праву ЕУ и праву Србије

 
< Претходно   Следеће >