Почетак arrow Стручна обука
Стручна обука - ЦЗБ

СТРУЧНА ОБУКА ЗА РАД У СЕКТОРУ ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

У децембру месецу 2013. год. Скупштина Републике Србије је усвојила Закон о приватном обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр.104/13).

Закон је прописао обавезу да сви они који раде или намеравају да раде у сектору приватне безбедности морају да савладају основну стручну обуку, у складу са Правилником о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења. Након успешног савладавања стручне обуке потребно је пред комисијом МУП-а положити стручни испит, чиме се стичу услови добијања лиценце за обављање послова у сектору приватне безбедности.

Ова обавеза се односи, како на сва правна лица и предузетнике који пружају услуге обезбеђења тако и на правна лица и предузетнике који имају организоване сопствене, тзв. унутрашње службе обезбеђења.

Услови за похађање обуке

Обуку за вршење послова приватног обезбеђења може похађати лице које испуњава следеће услове:

 • држављанин је Републике Србије;
 • пунолетно је;
 • има најмање средњу стручну спрему;
 • психофизички спремно за вршење послова у сектору приватне безбедности, што доказује лекарским уверењем надлежне здравствене установе.

Врста стручне обуке

Центар за безбедност Правног факултета у Крагујевцу акредитован је за спровођење стручне обуке у сектору приватне безбедности (Решење МУП-а РС, Дирекција полиције, Управа полиције, 03/6 број 22/15 од 30.03.2015.год.) за следеће области:

1. Стручна обука за обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (лиценца О1);

2. Стручна обука за лица за обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (лиценца О2).

Начин спровођења стручне обуке:

Стручна обука се спроводи путем предавања, вежби, радионица и других облика учења и образовања по утврђеним програмима, а изводи се теоретски, практичним радом, консултативно-инструктивним радом и на други примерен начин.

Место извођења стручне обуке:

Сва теоретска предавања ће се обављати на Правном факултету у Крагујевцу у модерним и опремљеним кабинетима. Вежбе са инструкторима ће се одржавати у специјално опремљеним просторијама за ове намене: Прва помоћ у кабинетима Црвеног крста, специјална физичка обука у фискултурној сали са потребним реквизитима итд.

Предавачи и инструктори:

Предавачи, по Програму стручне обуке, су професори са Правног факултета у Крагујевцу, као и предавачи по позиву и инструктори, специјалисти по областима: заштита од пожара, прва помоћ, безбедност и здравље на раду, специјална физичка обука и руковање и гађање ватреним оружјем.

Време трајања обуке:

У складу са подзаконским актом (Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења) предвиђена је обука:

 • за послове физичко-техничке заштите (за лиценцу О2) у трајању од 101 наставни час. (29+72)
 • за послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања (за лиценцу О1) у трајању 36 наставних часова ( 12 + 24).

Теоријска и практична настава траје укупно 18 радних дана. Број часова обуке не може бити већи од 6 часова дневно. Један наставни час траје 45 минута.

Термини извођења обуке:

Термини извођења обуке одређују се по добијању пријаве за обуку, у директном контакту са заинтересованим правним лицима и појединцима. При томе се има у виду да је највећи број потенцијалних кандидата из радног односа и да је неопходно направити распоред јер сви не могу истовремено приступити обуци. Полагање теста за добијање потврде о обучености: Након завршене обуке, полазници полажу тест у Центру и након успешно положеног теста издаје им се потврда о обучености. У складу са Правилником тест се полаже писмено, заокруживањем једног од понуђених одговора.

Полагање испита за добијање лиценце:

Са потврдом о обучености пријављује се испит за добијање лиценце који се полаже пред комисијом МУП-а. Полагање пред комисијом МУП-а може се организовати и у просторијама Центра на Правном факултету у Крагујевцу. Да би приступио стручном испиту, кандидат треба испуњава наведене услове.

Цена обуке:

Цена обуке по једном кандидату износи 19200,00 дин. у бруто износу и у њу је укључен и завршни испитни тест за добијање потврде о обучености, као и материјал за спремање испита.

За правна лица, предузетнике, као и групе организованих појединаца који имају већи број кандидата за обуку, Правни факултет, Центар за безбедност, нуди стимулативне попусте односно ниже цене обуке, како би што већи број кандидата био у могућности да је похађа:

 • 15-30 кандидата, умањење 20%, цена обуке 15360,00 дин./кандидату;
 • 31-50 кандидата, умањење 25%, цена обуке 14400,00 дин/кандидату;
 • Више од 50 кандидата, умањење 30%, цена обуке 13440,00 дин/канд.

Факултет пружа могућност плаћања у две рате, прва, пре почетка обуке и друга по завршетку обуке. Могуће је извршити плаћање и у четири рате. У том случају се потврда о обучености издаје наком исплате последње рате.

Пријављивање за обуку:

 • Поднети писани захтев за стручну обуку, Правном факултету, Центар за безбедност, на обрасцу који се налази на овом сајту. У захтеву навести врсту обуке (О1 или О2), и број пријављених кандидата (за правна лица). Пре достављања списка полазника обуке, правно лице проверава испуњеност потребних услова за сваког од њих.
 • Заинтересовани појединци пријаву достављају лично на обрасцу који се, такође налази на сајту. Уз пријаву достављају доказе о испуњености услова.
 • Контактирати Центар за безбедност ради додатних информација (формирање групе полазника, усклађивање термина почетка и извођења обуке, термини полагања теста (ради издавања потврде о обучености), начини плаћања, попусти у цени, рате, итд).
 • Правни факултет-Центар за безбедност и правно лице које је поднело пријаву за обуку односно појединац ако је самостално поднео пријаву за обуку, потписују уговор у коме се прецизирају сви детаљи у вези извођења обуке.

Напомене:

 • Стручна обука за обе лиценце (О1 и О2) организоваће се по пријави мин. 15 кандидата.
 • Закон је прописао норму да лица која обављају послове у делатности приватног обезбеђења морају имати средњу стручну спрему, а они који то немају имају рок од три године да се дошколују.

Контакт:

 • Директор Центра:
  Проф.др Бранислав Симоновић, тел. 034/306-581 и 064/1827043;
  E-mail: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.
 • Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.
 • Руководилац стручне обуке за Сектор приватне безбедности:
  Душан Вучићевић, дипл.инж.
  тел: 069 656 780;
  E-mail: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.