Почетак
Извештај о самовредновању 2018

У току припрема за акредитацију, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу спровео је поступак самовредновања у свим областима обезбеђења квалитета који је предвиђен Законом о високом образовању, Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и Правилником о квалитету и самовредновању Правног факултета у Крагујевцу.

Извештај о самовредновању пружа неопходне информације о свим аспектима квалитета и оцену испуњености услова за акредитацију и служи као основ за отклањање уочених слабости и свеукупно унапређење квалитета. 

Извештај о самовредновању (сâм текст извештаја), прилоге уз Извештај и комплетан Извештај са прилозима може се преузети овде: