GP VIII br. 1, 2017

Godina VIII, br. 1, 2017, str 1-87
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ


NAUČNI RADOVI  

1. Siniša Varga, KORIŠĆENjE ŽIGA EVROPSKE UNIJE NA PREVARAN NAČIN
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Dragan Zlatović, NEKONVENCIONALNI ŽIGOVI U SVJETLU NOVE EUROPSKE REGULATIVE I PRAKSE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Veljko Turanjanin, POJMOVNO ODREĐENjE I PRAVNA PRIRODA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Dragana Spasić, SAVREMENI MODELI USLOVNE OSUDE U UPOREDNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 

STRUČNI RADOVI  

1. Dragoljub Reljić, SVRHA I PREVENTIVNI ZNAČAJ KAZNENIH ODREDBI PO ZAKONU O ZAŠTITI OD NASILjA U PORODICI REPUBLIKE SRPSKE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)