Uputstvo za autore
Naučni i stručni članci

Naučni i stručni članci mogu se objaviti na srpskom (ćirilica), engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom jeziku i drugim inostranim jezicima. Autori koji svoje radove dostave na srpskom jeziku dužni su da na početku rada napišu apstrakt, obima do 250 reči, i od pet do deset ključnih reči, a na kraju rada rezime, obima do 1/10 dužine članka, i isti broj ključnih reči na engleskom jeziku. Autori koji svoje radove dostave na stranim jezicima dužni su da na početku rada napišu apstrakt, obima do 250 reči, i pet ključnih reči, a na kraju rada rezime, obima do 2/10 dužine članka, i isti broj ključnih reči, koji će biti objavljeni na srpskom jeziku. Prevod rezimea i ključnih reči na srpski jezik obezbeđuje Redakcija časopisa.

Autori su dužni da, pored svog imena i prezimena, navedu naziv ustanove u kojoj je autor stalno zaposlen, kao i svoju kontakt adresu, koja uključuje i e-adresu.

Obim naučnih i stručnih članaka je ograničen po pravilu na jedan autorski tabak. U izuzetnim slučajevima, redakcija može odlučiti da se prihvate i obimniji radovi.

Redakcija prima isključivo neobjavljene radove (naučne i stručne članke) koji podležu dvostrukoj anonimnoj recenziji i klasifikaciji u skladu sa Tipologijom dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBBIS. Radovi koji su prihvaćeni za objavljivanje ili su već objavljeni u „Glasniku prava“, autor može objaviti u drugim publikacijama, ali samo uz dopuštenje Redakcije i uz jasnu naznaku o njihovom objavljivanju u „Glasniku prava“. Ako je članak, pre objavljivanja u „Glasniku prava“, bio izložen na naučnom skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), podatak o tome se navodi u posebnoj napomeni na dnu prve stranice članka.

Radovi autora moraju biti dostavljeni u WORD, Times New Roman, font 12 (fusnote 11), prored 1,5 (fusnote 1), veličina strane A4, leva i desna margina 3cm i gornja i donja margina 2,5cm.

Radovi moraju biti struktuirani na sledeći način:

I., II., III., itd.
A, B, C itd. odnosno A, B, V, itd.
1., 2., 3.,
a), b), c) itd. odnosno a), b), v) itd.
Naslov rada i podnaslovi se pišu na sredini.

Ostali prilozi

Ostali prilozi (seminarski radovi, izbor sudskih odluka, prikazi knjiga itd.) mogu se, takođe, objaviti na bilo kom od gore navedenih jezika i moraju biti dostavljeni u WORD, Times New Roman, font 12, 1,5 prored.

Redakcija zadržava pravo da dostavljene priloge (naučne i stručne članke i ostale priloge) prilagođava opštim pravilima uređivanja časopisa i standardima srpskog jezika.
Radovi se mogu dostaviti u elektronskom obliku na CD na adresu uredništva ili na mejl adresu uredništva (uključujući i adrese glavnog i odgovornog urednika i sekretara uredništva).

Pravila citiranja

1. Knjige

Prvo slovo imena, prezime autora, naslov knjige (italic), mesto i godina izdanja, broj stranice (bez skraćenice str.). Primer: N. Đurđević, Praktikum za obligaciono pravo, Kragujevac, 2002, 22.
Ukoliko se u knjizi pominje više mesta izdanja, navode se prva dva razdvojena crticom. Primer: F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre, Wien-New York, 1991, 55.

2. Časopisi (članci)

Prvo slovo imena. prezime autora, naslov članka, broj časopisa, godina časopisa, broj stranice. Primer: J. Radišić, Nacrt kodeksa lekarske etike Srbije, Pravni život br. 9, 2003, 222.

3. Tekstovi iz zbornika radova

Prvo slovo imena. prezime autora, naslov teksta, u: naslov zbornika (ur. ime urednika), mesto i godina izdanja, broj stranice. Primer: S. Đorđević, Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti i internet, u: Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije (ur. S. Bejatović), knj. 2, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac 2003, 261.

4. Elektronski tekstovi

Prvo slovo imena. prezime autora, naslov teksta (veb stranice), URL, datum posete (dan, mesec i godina). Primer: K. Boele-Woelki, Internet und IPR: Wo geht jemand ins Netz?, http://cui.unige.ch/~billard/ipilec/BOELED1.HTM , datum posete: 14. 02. 2002.

5. Normativni akti

Naziv pravnog akta, naziv glasila u kome je objavljen, broj i godina objavljivanja. Ako će se navedeni propis citirati i kasnije, prilikom prvog pominjanja u zagradi se navodi njegova skraćenica pod kojom će se dalje pojavljivati. Primer: Zakon o parničnim postupku (ZIP), Službeni glasnik RS, br. 125/04.

6. Sudska praksa

Vrsta odluke i naziv suda, broj odluke, datum (dan, mesec, godina) donošenja, naziv publikacije u kojoj je objavljena, i broj stranice u publikaciji. Primer: Rešenje Okružnog suda u Beogradu, Gž. 1782/04, Izbor sudske prakse, 2/2005, 62). Ako odluka nije objavljena, potrebno je to i naznačiti. Primer: Rešenje Okružnog suda u Beogradu, Gž. 1782/04, neobjavljeno.

7. Ostala pravila

1. Ukoliko postoji više autora knjige ili članka, njihova imena se razdvajaju zarezom. Primer: S. Đorđević, V. Stanković, Obligaciono pravo, Beograd, 1987. Kada knjiga ima više od tri autora, navodi se prvo slovo imena i prezime prvog autora, uz dodavanje skraćenice et al. (et alia). Primer, T. Varadi et al., Međunarodno privatno pravo, Beograd, 2008.

2. Kada se citira više tačno određenih stranica, one se razdvajaju crticom, a kada se citira više strana koje se ne određuju tačno, posle navođenja broja prve stranice dodaju se reči „i dalje“. Primer: N. Đurđević, Praktikum za obligaciono pravo, Kragujevac, 2002, 22-27. Primer: J. Radišić, Nacrt kodeksa lekarske etike Srbije, Pravni život br. 9, 2003, 222 i dalje.

3. Kod ponovljenog citiranja teksta određenog autora, posle prvog slova imena i prezimena autora, sledi, umesto naslova teksta, skraćenica op.cit., posle koje sledi broj stranice. Primer: J. Radišić, op.cit., 222.

4. Ako se citira isto delo i ista stranica kao i u prethodnoj fusnoti (uzastopno) koristi se samo skraćenica Ibid. A ako se citira tekst dela, navedenog u prethodnoj fusnoti, koji se nalazi na različitoj stranici, posle Ibid. naznačuje se broj stranice (primer: Ibid., 55.).

5. Za „videti“ se koristi skraćenici „Vid.“, a za „Uporediti“ skraćenica „Up.“
 
Autorska izjava:
 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)