O časopisu

„Glasnik prava“/Herald of Law je naučni časopis iz oblasti prava i srodnih društvenih nauka, koji izlazi u štampanom obliku od 1992. (sa prekidom u izlaženju 1998.-2015.), a u elektronskom obliku od 2010. Sledbenik je časopisa «Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu », osnovanog 1979. Od 2018. časopis se nalazi na listi kategorizovanih domaćih naučnih časopisa za društvene nauke (pravo i politikologija), sa oznakom M52.

„Glasnik prava“ objavljuje naučne i stručne članke iz oblasti prava i srodnih društvenih nauka, izabrane odluke iz domaće i strane sudske, upravne i arbitražne prakse i njihove komentare, zakonske propise i komentare, osvrte i prikaze naučnih i stručnih knjiga, izabrane radove studenata osnovnih, master i doktorskih studija, kao i ostale priloge iz pravnog i društvenog života.

„Glasnik prava“ se objavljuje dva puta godišnje (po pravilu 30. 09. i 30. 12.), u štampanom i elektronskom obliku (www.jura.kg.ac.rs/gp).
 
Pojedini brojevi „Glasnika prava“ sadrže sledeće odeljke:

1.    Članci (naučni i stručni)
2.    Naučno/stručna izlaganja ka konferencijama
3.    Prilozi (kritike, polemike, diskusioni prilozi)
4.    Seminarski radovi studenata
5.    Pravna praksa
6.    Prikazi knjiga
7.    Zakonodavstvo

Za radove koji će se objaviti u odeljku za članke, koji sadrži naučne i stručne radove koji su prošli kroz postupak dvostruke anonimne recenzije pre objavljivanja, postoji dodatni zahtev da ih za objavljivanje moraju preporučiti dva recenzenta. Recenzent je nezavisni stručnjak iz materije na koju se odnosi članak. Ovaj stručnjak treba da obezbedi evaluaciju, koja pokazuje je li članak vredan objavljivanja kao recenzirani članak i predlaže njegove eventualne izmene koje treba učiniti pre objavljivanja. Recenziranje ima za cilj da potvrdi da je jedan članak vredan objavljivanja u Glasniku prava. Prihvatanje rada podrazumeva odluku od strane rukovodećeg urednika, uz konsultaciju sa uredništvom, da podneti rad treba objaviti u nekom od odeljaka časopisa.

„Glasnik prava“ je uređen u skladu sa Aktom o uređivanju naučnih časopisa Ministra za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 09.07.2009. godine.

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)