O časopisu

„Glasnik prava“ je naučno-stručni časopis iz oblasti prava i srodnih društvenih nauka u Republici Srbiji, osnovan 2009. godine, koji od 2010. godine izlazi u elektronskom obilku (on-line), a od 2016. godine i u štampanoj verziji (print). Naslednik je časopisa „Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu“ (1977-1992) odnosno „Glasnik prava“ (1992-1997) Pravnog fakulteta u Kragujevcu, koji su izlazili u štampanom obliku.

„Glasnik prava“ objavljuje naučne i stručne članke iz oblasti prava i srodnih društvenih nauka, izabrane odluke iz domaće i strane sudske, upravne i arbitražne prakse i njihove komentare, zakonske propise, osvrte i prikaze naučnih i stručnih knjiga, izabrane seminarske radove studenata osnovnih, master i doktorskih studija, kao i ostale priloge iz svakodnevnog pravnog i društvenog života.

„Glasnik prava“ se objavljuje dva puta godišnje u štampanom i elektronskom obliku (www.jura.kg.ac.rs/gp).
 
Pojedini brojevi „Glasnika prava“ sadrže sledeće odeljke:

1.    Članci (naučni i stručni)
2.    Naučno/stručna izlaganja ka konferencijama
3.    Prilozi (kritike, polomike, diskusioni prilozi)
4.    Seminarski radovi studenata
5.    Pravna praksa
6.    Prikazi knjiga
7.    Zakonodavstvo

Za radove koji će se objaviti u odeljku za članke (ovaj odeljak sadrži stručne i naučne radove koji su prošli kroz postupak dvostruke anonimne recenzije pre objavljivanja) postoji dodatni zahtev da ih za objavljivanje mora preporučiti makar jedan recenzent. Recenzent je nezavisni stručnjak iz materije na koju se odnosi članak. Ovaj stručnjak se moli da pročita rad i obezbedi evaluaciju koja pokazuje je li članak vredan objavljivanja kao recenzirani članak i predlaže bilo kakve izmene (ako su uopšte potrebne) koje se moraju učiniti pre objavljivanja. Vršenje recenzije ili proces ocenjivanja ima za cilj potvrditi da je jedan članak vredan i kadar da se objavi u Glasniku prava. Prihvatanje rada podrazumeva odluku od strane rukovodećeg urednika uz konsultaciju sa uredništvom da je podnešeni rad vredan objavljivanja u nekom od odeljaka časopisa.

„Glasnik prava“ je uređen u skladu sa Aktom o uređivanju naučnih časopisa Ministra za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 09.07.2009. godine.

 

© 2010 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)