Циљеви Докторских студија

Програм докторских студија има као основни циљ да формира самосталног истраживача и правника врхунски оспособљеног да развија правну дисциплину путем практичних и теоријских истраживања у различитим подручјима права. Програм је оријентисан ка развоју и продубљивању једног интердисциплинарног приступа, ка критичкој анализи права.

Циљеви докторских студија су овладавање процесом научног и истраживачког рада, оспособљавање полазника за самостално коришћење научне литературе, стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима, стицање актуелних знања из научне области докторских студија и представљање резултата научног истраживања на домаћим и међународним научним скуповима, објављивање резултата у научним часописима и писање и одбрана докторске дисертације. Као такви, циљеви студијског програма докторских студија су потпуно усклађени са савременим правцима у којима се развија правна наука и потпуно су у складу са основним циљевима Правног факултета.

Поред тога, циљ студијског програма докторских студија је да припреми кадрове за наставни процес на правним факултетима. У току докторских студија студенти могу бити ангажовани у наставном процесу на Факултету, као и у научно-истраживачким пројектима и студијама Факултета.

Студенти докторских студија усвајају методологију научног рада и реализују самостални научноистраживачки рад, чије резултате износе у радовима публикованим у релевантним признатим научним публикацијама.

Циљеви прве године докторских студија:

  • разумевање истраживачких процеса и разумевање и усвајање методологије истраживачког рада,
  • оспособљавање за самостално критичко и компаративно праћење научне литературе,
  • продубљивање и проширивање знања из научне области докторских студија.

Циљеви друге године студија:

  • стицање актуелних знања из научне области докторских студија,
  • реализација самосталног научноистраживачког рада,
  • представљање резултата истраживања на стручним скуповима
  • објављивање резултата истраживања у научним часописима
  • израда пројекта докторске дисертације.

Циљеви треће године студија:

  • писање докторске дисертације
  • одбрана докторске дисертације.