Почетак arrow Студије arrow Докторске студије
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм докторских студија Правног факултета у Крагујевцу усклађен је са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу (Број: 1341/12, од 9. 9. 2008), усвојен је студијски програм докторских студија, Правног факултета у Крагујевцу.

Сврха и циљеви студијског програма

Основни циљ усавршавања на Докторским академским студијама је оспособљавање студента да након завршетка студија и одбране дисертације самостално води оригинална и научно заснована истраживања и да критички процењује истраживања других. Поред тога, циљ студијског програма докторских студија је да припреми кадрове за наставни процес на правним факултетима.

Докторске студије права развијају креативне способности у тумачењу и примени правних принципа и омогућују стицање специфичних истраживачких вештина у складу са савременим правцима развоја права. Сврха студијског програма докторских студија је у складу са циљевима Правног факултета у Крагујевцу, као и са циљевима високог образовања сходно Закону о високом образовању.

Студије се изводе се у току три школске године (шест семестара). Укупан обим студија је 180 ЕСПБ. Завршетком студија кандидат стиче научни назив доктор правних наука. Студијски програм има дефинисане услове за упис, листу предмета са оквирним садржајем и начин извођења студија (бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова). Студијски програм садржи обавезне и изборне предмете, као и програм студијско истраживачког рада. Обавезне предмете које слушају сви студенти чине Методологија научно-истраживачког рада и Писање и презентовање научних радова. Након положених обавезних предмета, студенти слободно бирају три изборна предмета из кога слушају предавања. Најмање два изборна предмета морају бити из уже области из које је докторска дисертација. Трећи изборни предмет може бити изабран из неке друге области. Тему докторске дисертације кандидат бира у складу са одабраним изборним предметима, уз обавезне консултације са ментором и предметним наставником.

Изборност је изражена и кроз различите видове студијског истраживачког рада. Највећи део студијског истраживачког рада, који се током студија изводи у оквиру обавезних и изборних предмета, семинарских радова и научно-истраживачког рада, везан је за израду Докторске дисертације.

Докторска дисертација заједно са студијским истраживачким радом који је у њеној функцији носи 90 ЕСПБ и израђује се у завршној години студија.