Почетак arrow Студије arrow Кратки програм студија

---

КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА

„ПРАВНА ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА“

„THE LEGAL PROTECTION OF DATA AND THE ACCESS TO INFORMATION“

УВЕРЕЊЕ

Циљ и исход КП

Начелни циљ кратког програма студирања Правна заштита података и приступ информацијама јесте да се у кратком временском периоду на подручју Србије, подигне ниво стручности кадрова у области правне заштите података о личности, али и других података, као и да се кадровима пружи обука у области приступа информацијама од јавног значаја. Постоји потреба да се кадрови који су у непосредном контакту са грађанима систематски и детаљно упознају са правима који грађани имају у погледу заштите њихових података о личности као и у погледу добијања информација од јавног значаја, што би требало да убрза процесе у управи, али и другим секторима. Уз то је циљ да кроз практичну обуку, полазници кратког програма студирања стекну адекватне вештине у примени стечених теоријских знања и законске регулативе.

Очекивани исход програма је стварање кадровске базе на нивоу целокупне државе оспособљене да у кратком року делује у циљу заштите права грађана Републике Србије. Грађани Србије би од стварања овакве базе имали највише користи у смислу да би са кадром који је упознат са правилима заштите њихових права, већ при првом контакту се пружаоцем услуге могли остварити своја права, без потребе да се обраћају институцијама надлежним за заштиту тих права. Поред тога остварује се и корист за послодавце, који добија стручнији и оспособљенији кадар што у крајњем води убрзању обављања посла, смањењу бројева нерешених предмета и ефикасном функционисању. Корист би оставрили и сами полазници, повећавањем вештина и компетенција, што им обезбеђује бољи пласман на тржишту рада.

Опис посла за који се припремају полазници

Полазници кратког програма студирања ће на основу стечених знања о подацима и управљању података уопште, али и правној заштити података као и о приступу информација од јавног значаја бити оспособљени да обављају широк спектар послова.

С једне стране, лице које заврши кратки програм студирања биће оспособљено да обавља послове лица за заштиту података о личности: 1) информисање и давање мишљења руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности; 2) праћење примене одредаба релевантних закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле; 3) давање мишљења, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени; 4) сарадња са Повереником у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења.

С друге стране, лице које заврши кратки програм студирања имаће знања и способности да обавља послове овлашћеног лица за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, које су одређене Законом, а који укључују: 1) примање захтева, обавештавање тражиоца о поседовању информација и обезбеђивање увида у документ који садржи тражену информацију, односно достављање информације на одговарајући начин, одбијање захтева решењем, пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права утврђених законом; 2) предузимање мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

Поред тога полазници који заврше кратки програм студирања ће практично бити квалификованији за готово сваку област управе и администрације, било у јавном или приватном сектору, будући да ће им познавање правила о заштити података о личности и информацијама од јавног значаја омогућити да боље и квалитетније обављају своје редовне административне послове.

Начин извођења студија

Настава је online (moodle платформа). Настава почиње након спроводеног уписа и траје три месеца, без пауза у настави континуирано у трајању од 12 наставних недеља (300 часова активне наставе). Часови се одржавају у вечерњим терминима, три пута седмично од 18 часова у on-line формату. Стручна пракса се обавља у просторијама наставне базе – „еКГ Инфо Дата“ у виду блок наставе. Обезбеђује се и упознавање са радом Дата центра у Крагујевцу, као и практично упознавање са радом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Право уписа имају лица са стеченим средњошколским образовањем, студенти и лица са завршеним вишим и високим образовањем.

Укупан број студената је 75. Пријемни испит се не организује, већ се рангирање врши на основу редоследа пријављивања. Лица чији послодавци имају закључен Споразум са Факултетом могу да упишу кратки програм у оквиру укупне квоте уписаних, без обзира на време пријављивања и у складу са Споразумом, захтевима послодаваца и правилима конкурса. На захтев лица које је завршило кратки програм студирања и које се уписало на студијски програм основних академских студија, факултет може признати предмете/делове предмета које је студент положио у оквиру кратког програма, зависно од степена преклапања са предметима уписаног студијског програма.

Обим студија: 30 ЕСПБ

Сертификат: Успешним завршетком кратког програма студија добија се посебан Сертификат са додатком сертификату, прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, о чему се води посебна евиденција.

Листа предмета:

1. Основе људских права

2. Приступ информацијама од јавног значаја

3. Правна заштита података о личности

4. Стручна пракса

Извођачи наставе: проф. др Срђан Ђорђевић, проф. др Јелена Вучковић, проф. др Соња Лучић, асистент Никола Ивковић, асистент Никола Милосављевић, Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података, Сања Унковић, заменица Повереника, Марко Антић, заменик генералног секретара Повереника.

Цена школарине: 55.000 динара