Почетак arrow Студије arrow Основне академске студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА - ОПШТИ СМЕР

Студијски програм основних академских студија, Правног факултета у Крагујевцу усклађен је са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу (Број: 1341/10, од 9. 9. 2008), усвојен је студијски програм основних академских студија Правног факултета у Крагујевцу.

Циљеви студијског програма основних академских студија су: оспособљавање студената за самосталну примену стручних и научних достигнућа на пољу права, упис дипломских академских студија права и запошљавање на одређеним правничким пословима

Исход процеса учења: општа и посебна теоријска и практична знања и вештине које студенту омогућавају компетентно и квалитетно обављање одређених правничких послова и даље стручно усавршавање.

Академски назив: „правник четворогодишњих студија“.

Начин извођења студија: Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним оптерећењем студената у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра, чиме укупан фонд наставе није мањи од 600 часова у току једне школске године.

Студијски програм се реализује кроз различите облике активне наставе и ангажовања студената, а не предвиђа обавезу завршног рада.

Трајање студија: 4 године (8 семестара).

Услови за упис на студијски програм: Услови за упис на студијски програм утврђени су општим актима Факултета. Програм обухвата 23 обавезна и 24 изборних предмета од којих студент бира 9.

Обим студија: 240 ЕПСБ, по 60 бодова за сваку годину студија. За детаљније информисање видети План рада основних академских студија.

Листа обавезних и изборних предмета са њиховим оквирним садржајем и бодовном вредношћу може се видети у:

Студијски програм изводи квалификовано наставно особље, што се може видети у:

За детаљније информисање видети и: Правилник о основним и мастер академским студијама, Одлуку о изменама и допунама Правилника о основним и мастер студијама бр. 2175/5 од 06.07.2017, Одлуку о изменама и допунама Правилника о основним и мастер студијама бр. 1195/2 од 05.06.2020. и Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту.

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА СУ САСТАВНИ ДЕО ПЛАНОВА РАДА НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ.

Правилници:

Распореди предмета: