Почетак arrow Студије arrow Мастер студије
Мастер студије

--

Врста студија: академске студије

Назив студијског програма: мастер академске студије права

Циљеви студијског програма: оспособљавање студената за самосталну и креативну примену и развој стручних и научних достигнућа у области права, упис докторских студија права и запошљавање на правним и другим одговарајућим пословима у јавном и приватном сектору.

Исход процеса учења: општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности које дипломираном студенту омогућавају квалитетно и компетентно обављање правних и других послова у земљи и иностранству и даље стручно усавршавање.

Академски назив: „мастер – правник“

Начин извођења студија: студије се организују као једносеместралне, са укупним оптерећењем студената у оквиру 22-часовне радне недеље у првом и 18-часовне радне недеље у другом семестру, чиме укупан фонд наставе чини 600 часова активне наставе у току једне школске године.

Студијски програм, који садржи шест модула, реализује се кроз различите облике активне наставе (предавања, вежбе, студијски истраживачки рад) и ангажовања студената.

Програм предвиђа обавезу завршног (мастер) рада. Тема завршног рада се може изабрати из било ког обавезног или изборног предмета у оквиру изабраног модула програма мастер академских студија права.

Трајање студија: 1 година (2 семестара)

Услови за упис на студијски програм: програм може уписати кандидат који је завршио основне академске студије права на Правном факултету у Крагујевцу са најмање 240 ЕСПБ.

Програм мастер академских студија могу уписати и студенти који су завршили основне академске студије на другом правном факултету и стекли 240 ЕСПБ бодова, под условима предвиђеним Правилником о основним и мастер академским студијама. Право на упис, у складу са поменутим Правилником, имају и студенти који су завршили основне академске студије и стекли 240 ЕСПБ бодова на сродном факултету друштвено хуманистичких наука, ако се наставни планови, програми и уџбеничка литература подударају са студијским програмом Правног факултета у Крагујевцу.

Кандидат који је завршио основне академске студије права на другом правном факултету у РС или иностранству може се уписати на мастер академске студије на Правном факултету у Крагујевцу и под друкчијим условима уколико су они предвиђени споразумом овог Факултета и другог правног факултета у РС или иностранству.

Листа обавезних и изборних предмета са њиховим оквирним садржајем и бодовном вредношћу

Студијски програм садржи шест модула. Сваки модул садржи 2 (два) обавезна предмета и листу изборних предмета са које студент бира 2 (два) предмета.

Студијски истраживачки рад - СИР

Студенти су у обавези да израде и одбране Студијски истраживачки рад (7 ЕСПБ), пре пријаве одговарајућег Мастер рада.

Модул 1 – Еволуција права

Обавезни предмети:

Изборни предмети:

Модул 2 – Јавно право

Обавезни предмети:

Изборни предмети:

Модул 3 - Теоријскоправни

Обавезни предмети:

Изборни предмети:

Модул 4 – Грађанско право 1 (уговорно право)

Обавезни предмет:

Изборни предмети:

Модул 5 – Грађанско право 2 (домаће и упоредно грађанско право)

Обавезни предмети:

Изборни предмети:

Модул 6 – Кривично право

Обавезни предмети:

Изборни предмети:

Бодовна вредност завршног рада: 19 ЕСПБ

Обим студија: 60 ЕСПБ

Студијски истраживачки рад - СИР

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија:

Услови, начин и поступак уписа кандидата, као и прелазак са дугих студијских програма у оквиру правних или сродних области студија утврђени су општим актима Факултета и споразумима које Факултет закључи са другим факултетима у РС и иностранству. 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА СУ САСТАВНИ ДЕО ПЛАНОВА РАДА НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ. ПЛАНОВЕ РАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК:

Листа обавезних и изборних предмета са њиховим оквирним садржајем и бодовном вредношћу може се видети у:

Студијски програм изводи квалификовано наставно особље, што се може видети у:

За детаљније информисање видети и:

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ:

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА, ВЕЖБИ И ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

ОБРАСЦИ

НАЧИН ИЗРАДЕ И ИЗГЛЕД СИР-а је објашњен у следећем документу: