КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА 

Завршетком докторских студија права студенти стичу звање доктор правних наука.

Савладавањем студијског програма докторских студија права студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.

Програм докторских студија омогућава студентима да систематски и темељно упознају научну област докторских студија за коју се определе, упознају и критички сагледају актуелниа знања научне области докторских студија и потпуно упознају релевантне методе истраживања. Такође, докторске студије обезбеђују темељно познавање домаћих и међународних актуелних прописа релевантних за научну област докторских студија.

Докторске студије омогућују самостално решавање практичних и теоријских правних проблема, давање аналитичких одговора на актуелна питања правне науке и праксе. Ове студије дају могућност повезивања знања из сродних правних и других научних области и њихову примену, способност критичке анализе, евалуације и синтезе нових идеја. Студенти ће бити способни да уочавају и постављају оригиналне и нове истраживачке проблеме, да перманентно и критички прате савремена достигнућа у изабраној научној области, да самостално израде научни рад на основу сопственог истраживања, да делују креативно и независно. Уз то, моћи ће да компетентно и научно аргументовано дискутују, истражују и презентују резултате свог научног рада, који доприносе развоју научне мисли, пренесу стручна знања и идеје колегама и да се укључе у међународне пројекте.
Студенти ће поштовати академски и професионални кодекс, етичке принципе истраживања и бити одговорни друштвеној заједници.

Свршени студент, зависно од изабраног модула, стиче следеће специфичне способности:

  • суверено темељно познавање и разумевање грађанско-правне, привредно-правне, кривично-правне, међународно-правне, међународно-пословне и правно-економске проблематике;
  • решавање практичних грађанско-правних, привредно-правних, кривично-правних, међународно-правних, међународно-пословних, правно-економских проблема;
  • теоријско и практично повезивање знања уже правне дисциплине са знањима из других области права и других области друштвених наука,
  • критичко праћење савремених законодавних и доктринарних ставова правне науке.