СВРХА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Докторске студије су програм последипломског усавршавања најбољих кандидата које води ка усавршавању и продубљивању њихових теоријских и методолошких знања, за самостално развијање новога знања и решавања најсложенијих проблема на подручју права. Генерално, воде изналажењу нових решења у стручној и научној пракси. Поред овога, након завршених студија и одбране докторске дисертације кандидати су оспособљени да самостално воде оригинална и научно заснована истраживања, да критички процењују истраживања других, као и да формирају правнике врхунски оспособљене да учествују у развоју правне дисциплине учествујући у практичним и теоријским истраживањима, у различитим областима права и специфичним областима за које се студент опредељује. Докторске студије права развијају креативне способности у тумачењу и примени правних принципа и омогућују стицање специфичних истраживачких вештина у складу са савременим правцима развоја права. Сврха студијског програма докторских студија је у складу са циљевима Правног факултета у Крагујевцу, као и са циљевима високог образовања сходно Закону о високом образовању.

Докторске студије на Правном факултету у Крагујевцу у складу су са захтевима тржишта рада. Оштра конкуренција на тржишту изискује потребу за стручњацима високог научно-истраживачког нивоа, компетенција, знања и способности.

Докторске студије омогућују укључивање перспективних младих стручњака у савремене токове развоја друштва, како у Србији, тако и ширем региону, Европској унији и међународној заједници. Оне воде подизању нивоа образовања и знања што је од националног интереса.

Студијски програм докторских студија права има за сврху да свршеним студентима омогући образовање за водеће и најсложеније правне послове у привредним друштвима, високошколским установама, научним институтима и другим државним и јавним институцијама.