Упутство за ауторе

Нaучни и стручни чланци

Научни и стручни чланци могу се објавити на српском (ћирилица), енглеском, немачком, француском, руском језику и другим иностраним језицима. Аутори који своје радове доставе на српском језику дужни су да на почетку рада напишу апстракт, обима до 250 речи, и од пет до десет кључних речи, а на крају рада резиме, обима до 1/10 дужине чланка, и исти број кључних речи на енглеском језику. Аутори који своје радове доставе на страним језицима дужни су да на почетку рада напишу апстракт, обима до 250 речи, и пет кључних речи, а на крају рада резиме, обима до 2/10 дужине чланка, и исти број кључних речи, који ће бити објављени на српском језику. Превод резимеа и кључних речи на српски језик обезбеђује Редакција часописа.

Аутори су дужни да, поред свог имена и презимена, наведу назив установе у којој је аутор стално запослен, као и своју контакт адресу, која укључује и е-адресу.

Обим научних и стручних чланака је ограничен по правилу на један ауторски табак. У изузетним случајевима, редакција може одлучити да се прихвате и обимнији радови.

Редакција прима искључиво необјављене радове (научне и стручне чланке) који подлежу двострукој анонимној рецензији и класификацији у складу са Типологијом докумената/дела за вођење библиографија у систему COBBIS. Радови који су прихваћени за објављивање или су већ објављени у „Гласнику права“, аутор може објавити у другим публикацијама, али само уз допуштење Редакције и уз јасну назнаку о њиховом објављивању у „Гласнику права“. Ако је чланак, пре објављивања у „Гласнику права“, био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе се наводи у посебној напомени на дну прве странице чланка.

Радови аутора морају бити достављени у WORD, Times New Roman, фонт 12 (фусноте 11), проред 1,5 (фусноте 1), величина стране А4, лева и десна маргина 3цм и горња и доња маргина 2,5цм.

Радови морају бити структуирани на следећи начин:

I., II., III, итд.
A, B, C итд. односно А, Б, В, итд.
1., 2., 3.,
a), b), c) итд. односно а), б), в) итд.
Наслов рада и поднаслови се пишу на средини.

Остали прилози

Остали прилози (семинарски радови, избор судских одлука, прикази књига итд.) могу се, такође, објавити на било ком од горе наведених језика и морају бити достављени у WORD, Times New Roman, фонт 12, 1,5 проред.

Редакција задржава право да достављене прилоге (научне и стручне чланке и остале прилоге) прилагођава општим правилима уређивања часописа и стандардима српског језика.

Радови се могу доставити у електронском облику на C​D на адресу уредништва или на мејл адресу уредништва (укључујући и адресе главног и одговорног уредника и секретара уредништва).

Правила цитирања

1. Књиге

Прво слово имена, презиме аутора, наслов књиге (italic), место и година издања, број странице (без скраћенице стр.). Пример: Н. Ђурђевић, Практикум за облигационо право, Крагујевац, 2002, 22.

Уколико се у књизи помиње више места издања, наводе се прва два раздвојена цртицом. Пример: F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre, Wien-New York, 1991, 55.

2. Часописи (чланци)

Прво слово имена. презиме аутора, наслов чланка, број часописа, година часописа, број странице. Пример: Ј. Радишић, Нацрт кодекса лекарске етике Србије, Правни живот бр. 9, 2003, 222.

3. Текстови из зборника радова

Прво слово имена. презиме аутора, наслов текста, у: наслов зборника (ур. име уредника), место и година издања, број странице. Пример: С. Ђорђевић, Приватноправни односи са елементом иностраности и интернет, у: Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије (ур. С. Бејатовић), књ. 2, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2003, 261.

4. Електронски текстови

Прво слово имена. презиме аутора, наслов текста (веб странице), URL, датум посете (дан, месец и година). Пример: K. Boele-Woelki, Internet und IPR: Wo geht jemand ins Netz?, http://cui.unige.ch/~billard/ipilec/BOELED1.HTM, датум посете: 14. 02. 2002.

5. Нормативни акти

Назив правног акта, назив гласила у коме је објављен, број и година објављивања. Ако ће се наведени пропис цитирати и касније, приликом првог помињања у загради се наводи његова скраћеница под којом ће се даље појављивати. Пример: Закон о парничним поступку (ЗИП), Службени гласник РС, бр. 125/04.

6. Судска пракса

Врста одлуке и назив суда, број одлуке, датум (дан, месец, година) доношења, назив публикације у којој је објављена, и број странице у публикацији. Пример: Решење Окружног суда у Београду, Гж. 1782/04, Избор судске праксе, 2/2005, 62). Ако одлука није објављена, потребно је то и назначити. Пример: Решење Окружног суда у Београду, Гж. 1782/04, необјављено. 

7. Остала правила

1. Уколико постоји више аутора књиге или чланка, њихова имена се раздвајају зарезом. Пример: С. Ђорђевић, В. Станковић, Облигационо право, Београд, 1987. Када књига има више од три аутора, наводи се прво слово имена и презиме првог аутора, уз додавање скраћенице et al. (et alia). Пример, Т. Варади et al., Међународно приватно право, Београд, 2008.

2. Када се цитира више тачно одређених страница, оне се раздвајају цртицом, а када се цитира више страна које се не одређују тачно, после навођења броја прве странице додају се речи „и даље“. Пример: Н. Ђурђевић, Практикум за облигационо право, Крагујевац, 2002, 22-27. Пример: Ј. Радишић, Нацрт кодекса лекарске етике Србије, Правни живот бр. 9, 2003, 222 и даље. 

3. Код поновљеног цитирања текста одређеног аутора, после првог слова имена и презимена аутора, следи, уместо наслова текста, скраћеница op.cit., после које следи број странице. Пример: Ј. Радишић, op.cit., 222.

4. Ако се цитира исто дело и иста страница као и у претходној фусноти (узастопно) користи се само скраћеница Ibid. А ако се цитира текст дела, наведеног у претходној фусноти, који се налази на различитој страници, после Ibid. назначује се број странице (пример: Ibid., 55.).

5. За „видети“ се користи скраћеници „Вид.“, а за „Упоредити“ скраћеница „Уп.“

Ауторска изјава:

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)