Рецензирање часописа
  1. Упутство за рецензенте
  2. Рецензентска изјава (word документ)
  3. Образац рецензије (word документ)
  4. Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBBIS (word документ)
  5. Ауторска изјава - образац (word документ)
 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)