Рецензирање часописа
  1. On-line рецензирање
  2. Упутство за рецензенте
  3. Образац рецензије (word документ)
  4. Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBBIS (word документ)
 

© 2010 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)