Модули

1. МАСТЕР МОДУЛ – ЕВОЛУЦИЈА МОДЕРНОГ ПРАВА

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Правна европеизација Србије 1804-1914
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Развитак модерног кривичног права
2. Развитак српске уставности
4. Развитак модерног српског кривичног права
5. Развитак модерног права

2. МАСТЕР МОДУЛ – ТЕОРИЈСКОПРАВНИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Номотехника
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Тумачење права
2. Заштита равноправности
3. Правна етика
4. Право специфичних категорија лица

3. МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 1 (уговорно право)

Обавезни предмет:

1. Методологија израде мастер рада
2. Слобода уговарања и њена савремена ограничења
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова
2. Уговори у спорту
3. Уговори наследног права
4. Уговорно породично право
5. Уговорно право са елементом иностраности у домаћем праву и праву ЕУ

4. МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 2 (домаће и упоредно грађанско право)

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Тумачење и примена страног грађанског права
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Стварна права обезбеђења потраживања у савременим правним системима
2. Упоредно наследно право
3. Упоредно породично право
4. Међународно приватно право Европске уније
5. Рецепција римског приватног права

5. МАСТЕР МОДУЛ – КРИВИЧНО ПРАВО

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Криминологија са правом извршења кривичних санкција
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Организовани криминалитет – правни оквир
2. Корупција и прање новца
3. Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела

6. МАСТЕР МОДУЛ – ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Економска политика
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Буџетско право
2. Лидерство
3. Право јавно-приватног партнерства
4. Право конкуренције

7. МАСТЕР МОДУЛ – ПРИМЕЊЕНА РЕТОРИКА – ЈАВНИ НАСТУПИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Примењена реторика – јавни наступи
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Судско беседништво и правна аргументација
2. Moot Court – арбитража
3. Moot Court – медијација

8. МАСТЕР МОДУЛ – РАДНО ПРАВО

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Заштита права из радног односа
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Решавање колективних радних спорова
2. Дисциплинско право
3. Право Међународне организације рада
4. Права из здравствене и социјалне заштите

9. МАСТЕР МОДУЛ – УСТАВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Уставне институције
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Медијско право
2. Уставно судство
3. Управљање локалном заједницом
4. Изборно право

10. МАСТЕР МОДУЛ – ПОСЛОВНО-ПРИВРЕДНИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Право конкуренције ЕУ
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Туристичко право
2. Стечајно право
3. Право информационих технологија
4. Процесно право индустријске својине

11. МАСТЕР МОДУЛ – МОДУЛ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И МЕДИЈЕ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Дипломатско-конзуларно и медијско право у глобалним комуникацијама
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Међународни односи и хуманитарно право
2. Историја економске дипломатије
3. Историја цивилизације

---