Модули

1. МАСТЕР МОДУЛ – ЕВОЛУЦИЈА МОДЕРНОГ ПРАВА

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Правна европеизација Србије 1804-1914
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Развитак модерног кривичног права
2. Развитак српске уставности
3. Развитак модерног српског кривичног права
4. Развитак модерног права

2. МАСТЕР МОДУЛ – ТЕОРИЈСКОПРАВНИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Номотехника
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Тумачење права
2. Заштита равноправности
3. Правна етика
4. Правна заштита података о личности

3. МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 1 (уговорно право)

Обавезни предмет:

1. Методологија израде мастер рада
2. Слобода уговарања и њена савремена ограничења
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова
2. Уговори у спорту
3. Уговори наследног права
4. Уговорно породично право
5. Уговорно право са елементом иностраности у домаћем праву и праву ЕУ

4. МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 2 (домаће и упоредно грађанско право)

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Тумачење и примена страног грађанског права
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Стварна права обезбеђења потраживања у римском праву и савременим правним системима
2. Упоредно наследно право
3. Упоредно породично право
4. Међународно приватно право Европске уније
5. Рецепција римског приватног права
6. Инострани стварноправни институти

5. МАСТЕР МОДУЛ – КРИВИЧНО ПРАВО

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Криминологија са правом извршења кривичних санкција
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Организовани криминалитет – правни оквир
2. Корупција и прање новца
3. Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела
4. Откривање и доказивање организованог криминала

6. МАСТЕР МОДУЛ – ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Економска политика
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Буџетско право
2. Лидерство
3. Право јавно-приватних партнерстава
4. Право конкуренције
5. Економика осигурања
6. Корпоративно управљање - изабране теме

7. МАСТЕР МОДУЛ – ПРИМЕЊЕНА РЕТОРИКА – ЈАВНИ НАСТУПИ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Примењена реторика – јавни наступи
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Судско беседништво и правна аргументација
2. Moot Court – арбитража
3. Moot Court – медијација
4. Комуникационе вештине

8. МАСТЕР МОДУЛ – РАДНО ПРАВО

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Индивидуално радно право
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Решавање колективних радних спорова
2. Дисциплинско право
3. Радно право у просвети
4. Права из социјалног осигурања

9. МАСТЕР МОДУЛ – УСТАВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Уставне институције
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Медијско право
2. Уставно судство
3. Управљање локалном заједницом
4. Изборно право

10. МАСТЕР МОДУЛ – ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Право диференцијације производа
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Право конкуренције ЕУ
2. Компјутерске игре и право
3. Процесно право индустријске својине
4. Вештачка интелигенција и право

11. МАСТЕР МОДУЛ – МОДУЛ ЗА МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ


Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Основи теорије међународног јавног права
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Међународни односи и међународна безбедност
2. Међународно хуманитарно право
3. Дипломатско и конзуларно право
4. Међународно јавно право у дигиталном добу

12. МАСТЕР МОДУЛ – УПРАВНОПРАВНИ МОДУЛ

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Полицијско право
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Менаџмент јавне управе
2. Права грађана и државна управа
3. Право електронске управе
4. Право јавних набавки

13. МАСТЕР МОДУЛ – УГОВОРИ У ПРИВРЕДИ


Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Општа правила за уговоре у привреди
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Туристичко право
2. Алтернативно решавање трговинских спорова
3. Прекогранични уговори у привреди
4. Уговор о међународној продаји робе
5. Електронски уговори

14. МАСТЕР МОДУЛ – КОМПАНИЈСКО ПРАВО


Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Право привредних друштава
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Компанијско право ЕУ
2. Стечајно право
3. Специјализована привредна друштва
4. Право спољнотрговинског пословања

15. МАСТЕР МОДУЛ – ЦРКВЕНО ПРАВО

Обавезни предмети:

1. Методологија израде мастер рада
2. Слобода вероисповести
3. СИР – израда семинарског рада

Изборни предмети:

1. Аутономно право СПЦ
2. Државно црквено право
3. Канонско право Православне цркве
4. Црква и савремено друштво