Квалитет, савременост и међународна усаглашеност програма докторских студија

Програм докторских студија одликује висок квалитет знања. Проучавајући правне институте односно правна питања, докторанти стичу знања о актуелним позитивноправним и упоредноправним решењима, правно-теоријској анализи, историјскоправној димензији, различитим ставовима домаће и стране правне теорије, као и о проблемима са којима се суочава домаћа и упоредна судска пракса.

Програм одликује савременост знања. Савременост се постиже информисањем о најновијим законским решењима у домаћем и упоредном праву и праву Европске Уније, о унификацијама правних правила на међународном нивоу, праћењем стања домаће и стране правне теорије и судске праксе, како би се докторантима указало на стално еволуирање правних појмова и института у складу са променама у реалном животу и са развојем научне мисли. Савременост се огледа и у новом приступу и методама у раду са докторантима и у њиховом подстицању на самостално истраживање, анализирање, уочавање нових проблема, критичко и студиозно размишљање.

Факултет сарађује са домаћим и иностраним правним факултетима из европског образовног простора у циљу осавремењавања својих студијских програма.

Програм је целовит и свеобухватан у смислу да докторанти полагањем обавезних и изборних предмета са одабраног модула стичу целовита и повезана знања из проучаване научно-правне области. Програм је усаглашен са основним и дипломским академским студијама, јер се надовезује на стечена знања, тако што их продубљује и допуњава новим знањима. Програм докторских студија је упоредив (што представља предуслов за мобилност студената) са акредитованим програмима бројних иностраних правних факултета који припадају европском образовном простору, од којих наводимо:

1. Правни факултет Универзитета у Загребу , (http://www.pravo.hr/fakultet/propisi/prav_poslijedipl_stud )

2. Правни факултет Универзитета у Љубљани , (http://www.pf.uni-lj.si/podiplomski-studij/doktorski-studij/ )

3. Правни факултет Универзитета у Бечу , (http://www.juridicum.at/index.php?id=41 )

Програм докторских студија је усаглашен у погледу услова уписа, преласка у наредну годину, стицања дипломе, трајања студија и начина студирања у одговарајућој мери са програмима наведених факултета, као и са европским стандардима који проистичу из Болоњске декларације и других међународно прихваћених докумената у области високог образовања.

Контролу квалитета студијског програма докторских академских студија врши Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета и Поткомисија за праћење и унапређење студирања.